Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY WWW.AIRSOFTARMORY.CZ

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí od 2.12. 2020 pro nákup v internetovém obchodu www.airsoftarmory.cz jehož provozovatelem je Robert Lukáč, IČ: 08858128, se sídlem Ruská 1076/11, Teplice,415 01 (dále jako Zprostředkovatel).

Na základě smlouvy platné od 20.10.2020 je Robert Lukáč, IČ: 08858128, se sídlem Ruská 1076/11, Teplice,415 01 zprostředkovatel prodeje pro Jan Šulc – Bohemia Air Soft, IČ 64768830, se sídlem Lánovská 1550,Praha 9, 190 19 (dále jako Prodávající).

VOP  blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka který je spotřebitelem nebo zákazníka, který není spotřebitelem).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupujícím, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Zaslání automatického e-mailu kupujícímu po odeslání objednávky je pouze informativní, není považováno za potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího a na vznik kupní smlouvy proto toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zboží, informace o zákazníkovi, způsob dopravy, způsob platby…), a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončení objednávky

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Obsahuje-li jeho objednávka zboží, jehož držení je v ČR zákonem, nebo jiným způsobem upraveno (např. zbraně, jejich hlavní díly, střelivo či pyrotechniku) potvrzuje kupující odesláním objednávky zároveň, že splňuje příslušné požadavky k jeho nabytí.

Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi na e-shopu seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo kupující hodnověrně neprokázal, že splňuje zákonné požadavky k nabytí zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného zprodlení zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky i u zboží označeného pojmem „Dočasně nedostupné“ případně „Na objednávku“  v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až po řádném a úplném zaplacení.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal ve své nabídce nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů platných v ČR.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (při čtvrté a další stejné uznané záruční závadě po sobě) nebo pro větší počet vad (po třetí a další uznané záruční závadě). V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 • kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil,

 • u věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 • na další životnost věci, pokud již byla deklarovaná životnost vyčerpána,

 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

 • nebo vyplývá-li to z povahy věci (například věc spotřebního charakteru).

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, není-li prokázán opak.

Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, je prodávající oprávněn, kupujícímu právo z vadného plnění nepřiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl zjistit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (například některé podstatné části zboží, doklady o zakoupení zboží, či jiné podklady). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy v důsledku vady: Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

 • došlo ke změně stavu v důsledku nezbytné prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 • použil-li kupující věc či její části ještě před objevením vady.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika jeho částí které nelze žádným způsobem samostatně užívat, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě, jinak je neplatné.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a současným zasláním vráceného zboží zpět. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít například vzorový formulář poskytovaný Zprostředkovatelem, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Jan Šulc – Bohemia Air Soft , Lánovská 1550, Praha 9, 190 19, či na adresu elektronické pošty zprostředkovateleairsoftarmory@email.cz)

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé prodávajícímu v důsledku spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání a úhrady zboží, než je nejlevnější způsob standardního dodání a úhrady zboží nabízený prodávajícím, pokud spotřebitel vrací jen některé dodané položky, náklady na dodání zboží se nevrací) do 14 dnů od navrácení zboží, a to převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží spotřebiteli k užívání. Zboží by měl proto spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté s kompletní dokumentací a v nepoškozeném prodejním stavu - ve stavu a hodnotě v jakém jej převzal.  

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal včetně standardního prodejního obalu vraceného zboží, který je jeho nedílnou součástí (prodejním obalem je obal, v němž je zboží standardně nabízeno k prodej - nejedná se o vnější přepravní obal například krabice, obálka, sáček či fólie do kterého bylo zabaleno z důvodu ochrany prodejního obalu zboží při přepravě), případně ty položky z dodaného zboží, které chce prodávajícímu vrátit.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno či spotřebováno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Byla-li spotřebitelem navrácena prodávajícímu jen část dodaného zboží a na ponechané zboží či jeho některou část byla v souvislosti s vráceným zbožím při prodeji poskytnuta spotřebiteli sleva či mu byl poskytnut dárek, je prodávající oprávněn hodnotu takto spotřebiteli poskytnutého zvýhodnění uplatnit jako protihodnotu proti vracené částce. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží do původního stavu, které musí spotřebiteli prokázat.

Spotřebitel nese v plné výši své náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Je-li odstoupení od kupní smlouvy neplatné či nelze-li z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu spotřebitelem zboží vrátit, nese spotřebitel v plné výši náklady prodávajícího spojené se zpětným zasláním zboží kupujícímu.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line internetovém obchodu jsou zveřejňovány vždy platné a aktuální ceny. Ceny jsou zveřejňovány jako konečné včetně DPH, v rekapitulaci objednávky je DPH vyčísleno. Akční ceny platí do vyprodání zásob či do ukončení platnosti akční nabídky. Chyby zveřejněných cen jsou vyhrazeny.

Objednání, ověření objednávky

Kupující má možnost objednat zboží samostatně či za asistence Zprostředkovatele:

 • prostřednictvím internetového obchodu Zprostředkovatele (www.airsoftarmory.cz)

 • e-mailem na adrese airsoftarmory@email.cz

 • telefonicky na uvedených kontaktech Zprostředkovatele

Souhlasí-li kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Před vyřízením objednávky přijaté na dálku provádí prodávající její ověření. Ověření je prováděno telefonicky na uvedené kontaktní telefonní číslo kupujícího, v případě nezastižení je kupujícímu zasílána výzva k ověření objednávky SMS zprávou a e-mailem. Objednávky, které podepsal kupující elektronickým podpisem BAS jsou považovány automaticky za ověřené. Objednávky k osobnímu odběru a objednávky placené předem bankovním převodem se předem neověřují, není-li s jejich vyřízením spojena nějaká komplikace.

Ověřování objednávek slouží zejména k ověření splnění zákonných podmínek pro nabývání zboží, jehož držení je v ČR zákonem upraveno, k ověření údajů a adres zákazníka, ověření správnosti objednávky a potvrzení zvoleného způsobu dopravy a platby.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující způsoby plateb případně jejich kombinace:

 • platba v hotovosti při nákupu na dobírku

 • platbu platební nebo kreditní kartou (bez předchozího odsouhlasení se nevztahuje na velkoobchod) při nákupu na dobírku

 • platbu předem bankovním převodem

Dodací podmínky

Veškeré zboží Prodávající expeduje či připravuje k osobnímu vyzvednutí kupujícím vždy v nejbližším možném termínu. O stavu expedice a přípravy zboží k osobnímu odběru je zákazník průběžně informován.

Zboží je Prodávajícím zasíláno prostřednictvím služeb pošty či smluvních přepravních společností. Přepravní a poštovní tarify jsou uvedeny a přístupné kupujícím v rámci volby způsobu dodání.

Není-li část objednaného zboží skladem a souhlasí-li kupující s rozdělením zásilky z tohoto důvodu, hradí poštovné či dopravné za každou samostatnou zásilku.

K zásilkám není účtováno balné. U zásilek do hodnoty 200 Kč je účtován manipulační poplatek ve výši 15 Kč.

Zboží k osobnímu odběru si může zákazník po potvrzení připravení vyzvednout na adrese provozovny Prodávajícího (nelze jej doručovat k jiným smluvním prodejcům).

Je-li zboží kupujícímu zasíláno do zahraničí (mimo ČR), odpovídá kupující za splnění všech zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) v zemi dodání. V případě, že nebude dodání zboží možné z důvodu zásahu úřadů v zemi dodání, nese kupující veškeré náklady spojené s marným zaslání zboží, jeho navrácením a případným poškozením. Bylo-li zboží úřady v zemi dodání zabaveno či zničeno pro nesplnění zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) pokládá se ze strany prodávajícího závazek vůči kupujícímu za splněný a veškerá škoda jde na vrub kupujícího.

Nepřevzaté zásilky

Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená/nepřevzatá bude kupující o této situaci informován (e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

Nedošlo-li k nedoručení/nepřevzetí zásilky v důsledku chyby prodávajícího nebo přepravce a požaduje-li kupující její opětovné odeslání, bude k ceně zásilky doúčtován manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného za opakované dodání. Pokud znovu dojde k nedoručení/nepřevzetí zásilky, které nezaviní prodávající nebo přepravce, bude opakovaně zaslána až po provedení platby předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud zákazník na výzvu o nedoručení/nepřevzetí zásilky neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude kupující moci učinit u prodávajícího svůj další nákup jen po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem převodem na účet prodávajícího spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) a legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává bez jejich souhlasu žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nezbytně nutné pro doručení zboží, bankovní společnosti v souvislosti s realizací příslušných plateb kreditní kartou, platební bránou či bankovním převodem a případně dodavatelské subjekty je-li to nutné k vyřízení reklamačního procesu.

Jednotlivé kupní smlouvy a související doklady jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické či písemné a jsou přístupné pouze oprávněným osobám - zákazníkovi, provozovateli obchodu a orgánům ČR v souladu s platnou legislativou.

Kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy airsoftarmory@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Zprostředkovatel na elektronickou adresu kupujícího.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít výše uvedený na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Prodávající i Zprostředkovatel jsou k prodeji zboží či zprostředkování prodeje oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vykonává kontrolu ve vymezeném rozsahu oblastí podnikání.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto VOP spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce v případě jejich překladu je rozhodující znění v českém jazyce.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 2. prosince 2020

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - ( překopírujte vzor do emailu, nebo vytiskně v případě poslání zásilky ) 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY WWW.AIRSOFTARMORY.CZ

 

Adresát:

Jan Šulc - Bohemia Air Soft, IČ:64768830

poštovní adresa: Lánovská 1550 Praha 9 Újezd nad Lesy

PSČ: 190 19

e-mailová adresa: airsoftarmory@email.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.airsoftarmory.cz:

 

Specifikace zboží (*):

Datum obdržení (*):

Jméno a příjmení kupujícího (*):

Adresa kupujícího (*):

 

 

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum (*):

 

 

 

(*) Doplňte chybějící údaje

PŘED NÁKUPEM SE PROSÍM VE VLASTNÍM ZÁJMU PODROBNĚ SEZNAMTE S DODACÍMI, OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM.
Technické údaje zde uvedené vycházejí z podkladů výrobců a mají čistě orientační charakter. Výrobce či dovozce si vyhrazují právo na případné odchylky.

Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky. V případě podání falešné informace o způsobilosti k držení zbraní a střeliva budeme soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz